Menu

Nowa odsłona.

Wkrótce.

Więcej informacji na naszym profilu:

Regulamin

 1. Definicje

 2. Serwis

  Prowadzony przez Administratora w języku polskim serwis dostępny pod adresem www.szkolenia.tv, oferujący usługę uczestnictwa na żywo w szkoleniu, szkolenia online oraz dostęp VoD – wideo na życzenie, poprzez którą Użytkownik może dokonać zamówienia na wybrany przez siebie Materiał Audiowizualny

  Użytkownik

  Pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin oraz dokonała rejestracji, tj. określiła w ramach Serwisu swój login (email) i hasło, będące jej unikalnym identyfikatorem, uzyskując dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

  Dostęp do Szkolenia, Materiału Audiowizualnego

  Nabycie licencji czasowej na uczestnictwo w szkoleniu i oglądanie Materiału Audiowizualnego, po wniesieniu opłaty w formie online , lub na zasadach dostępu nieodpłatnego w przypadkach określonych przez Administratora.

  Cena Sprzedaży

  Opłata uiszczana za dostęp do Szkolenia i Materiału Audiowizualnego, wskazana przy Szkoleniu i Materiale Audiowizualnym, udostępnianym w Serwisie, wyrażona w złotych polskich, powiększona o podatek od towarów i usług

  Licencja

  Spersonalizowany dostęp do Szkolenia, Materiału Audiowizualnego nadany przez system Administratora po uiszczeniu opłaty za Szkolenie, Materiał, dzięki któremu Użytkownik otrzymuje dostęp doszkolenia i Materiału Audiowizualnego oferowanego w Serwisie.

  Administrator

  StreamOnline Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, pod numerem KRS 0000383881

  Operator płatności

  Spółka pod nazwą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255,wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych PayPal (Europe) S.à r.l. Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”) 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

  Materiał Audiowizualny

  Zarejestrowane szkolenie, zwiastun, zapowiedź lub krótki fragment szkolenia.

  Komputer

  Komputer osobisty lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki Internetu umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych

  Regulamin

  Niniejszy Regulamin Platformy szkoleniowej pod adresem www.szkolenia.tv

  Zamówienie

  Zgłoszone przez Użytkownika żądanie odpłatnego udostępnienia Szkolenia i Materiału Audiowizualnego

 3. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
  2. Wszelkie prawa do Serwisu wraz z jego zawartością przysługują Administratorowi.
  3. Administrator oświadcza, że posiada prawa autorskie do Szkoleń oraz Materiałów Audiowizualnych w zakresie niezbędnym do uzyskania dostępu przez Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Administrator zapewnia informację techniczną w ramach Serwisu.
 4. Zasady działania Serwisu

  1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. Odwiedzanie Serwisu, z zastrzeżeniem części IV Regulaminu, jest nieodpłatne.
  3. Oglądanie w pełnym wymiarze Szkoleń oraz Materiałów Audiowizulanych zamieszczonych w Serwisie oraz oznaczonych Ceną Sprzedaży jest odpłatne (z wyjątkiem przypadków, gdy Administrator udostępnił Szkolenie oraz Materiał Audiowizualny nieodpłatnie) i wymaga spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
  4. Zamówienia w Serwisie można składać poprzez Serwis a w przypadkach określonych przez Administratora także za pośrednictwem innych serwisów. Oferta Serwisu jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  5. Szkolenia oraz Materiały Audiowizualne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Serwisu, stanowią przedmiot praw autorskich. Użytkownik uzyskując dostęp do Materiałów Audiowizualnych zobowiązuje się nie udostępniać publicznie, nie zmieniać, nie kopiować, nie sprzedawać oraz nie rozpowszechniać, w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, udostępnionych mu Szkoleń oraz Materiałów Audiowizualnych, zarówno w całości jak i w częściach.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Szkoleń oraz Materiałów Audiowizalnych, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Administratora z Użytkownikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz czynników od Administratora niezależnych.
  7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Działanie takie uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usług dla danego Użytkownika.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek treści, w tym pytania, komentarze, w Serwisie oświadcza, że jest uprawniony do ich publicznego udostępnienia w Serwisie i takie udostępnienie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.
  10. Administrator ma prawo usunąć treści, w tym pytania i komentarze zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, w przypadku, gdy uzna je za sprzeczne z prawem, postanowieniami Regulaminu zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Administrator nie jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na ich usunięcie.
  11. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez jakiegokolwiek uprzedzenia, w przypadku uznania przez Administratora, że:
   1. użytkownik narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności nie spełnia warunków korzystania z Serwisu
   2. użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu wprowadzanej przez Administratora
   3. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik naruszył lub zamierza naruszyć powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub prawa osób trzecich
   4. użytkownik podjął działania, zmierzające do ingerencji w strukturę Serwisu, utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników
   5. z przyczyn technicznych lub organizacyjnych
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu jego zmiany, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania zawartości Serwisu. Z tytułu ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania udostępnienia zawartości Serwisu Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.
  14. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu szkolenia.TV w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
 5. Zamówienie i zakup dostępu do Szkolenia

  1. Użytkownik ma prawo do zakupu dostępu do Szkolenia oraz Materiału Audiowizualnego po zalogowaniu się w Serwisie poprzez podanie hasła oraz loginu ustalonych przez siebie oraz adresu mailowego i zatwierdzonych w trakcie procesu rejestracji.
  2. Uiszczenie opłaty za dostęp do Szkolenia oraz Materiału Audiowizualnego upoważnia do korzystania z licencji na oglądanie wybranego Szkolenia oraz Materiały Audiowizualnego.
  3. Licencja dostępu do Szkolenia oraz Materiału Audiowizulanego w postaci VOD jest każdorazowo określona dla każdego produktu bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Dodatkowo po zalogowaniu się w Serwisie w sekcji moje szkolenia każdy Użytkownik może zweryfikować czas trwania licencji na zakupiony produkt.
  4. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do komputera Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia komputera lub pozostawienia go bez nadzoru Użytkownika.
  5. Użycie loginu i hasła, o których mowa w pkt 3, w sposób nieświadomy lub niezamierzony, ale powodujący udostępnienie Szkolenia oraz Materiału Audiowizualnego, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
  6. Użytkownik składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. Po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty za Szkolenie oraz Materiał Audiowizualny nie jest możliwe anulowanie Zamówienia.
  8. Użytkownik jest każdorazowo powiadamiany o wysokości Ceny Sprzedaży. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany Ceny Sprzedaży.
  9. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany czasu realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
  10. Zamówienie złożone w sposób nieprawidłowy nie zostanie zrealizowane.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty zamieszczonej w Serwisie oraz zmiany sposobu uiszczania płatności.
 6. Płatności

  1. Płatności można dokonywać za wybrany wariant Szkolenia oraz Materiał Audiowizualnego.
   1. w drodze opłaty kartą płatniczą lub kredytową
   2. w drodze przelewu z konta bankowego
  2. Czas uzyskania dostępu do Szkolenia oraz Materiału Audiowizualnego może się różnić w zależności od wybranego przez Użytkownika instrumentu płatniczego i wynosić od kilku sekund do kilkudziesięciu godzin. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nieterminowe dostarczenie przez Operatora Płatności informacji służących do zweryfikowania w Serwisie potwierdzenia płatności.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje lub utratę informacji służące do potwierdzenia płatności w Serwisie dostarczone Użytkownikowi przez Operatora Płatności. W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy kontaktować się z Administratorem pisemnie za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: StreamOnline Sp. z o. o. ul. Czerniakowska 178A/19, 00-440 Warszawa. Zgłaszając reklamację należy podać: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres do korespondencji, dowód dokonania zakupu w formie numeru transakcji oraz dokładnie opisać przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu na adres Administratora.
 7. Reklamacje

 8. W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy kontaktować się z Administratorem pisemnie za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: StreamOnline Sp. z o. o. ul. Racławicka 99 02-634 Warszawa. Zgłaszając reklamację należy podać: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres do korespondencji, dowód dokonania zakupu w formie numeru transakcji oraz dokładnie opisać przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu na adres Administratora.

 9. Reklamacje dotyczące instrumentów płatniczych

 10. W przypadku płatności online (karty kredytowe, przelewy) reklamację należy składać w odpowiednim banku, z którego była dokonywana płatność.

 11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

  1. Rejestracja i złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na komunikację marketingową, w tym przesyłanie przez StreamOnline Sp. z o. o. za pomocą usług telekomunikacyjnych informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
 12. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. Zmiany wchodzą w życie wraz z umieszczeniem zmodyfikowanego tekstu Regulaminu w Serwisie.
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Regulamin wchodzi w życie dnia 18 czerwca 2014 roku.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość od Ciebie